Kiedy możliwe jest zaprzeczenie ojcostwa?

Kiedy możliwe jest zaprzeczenie ojcostwa?

Bardzo często kwestia tego, kto jest ojcem dziecka wydaje nam się prostą sprawą. Oprócz wyjątkowych sytuacji przyjmujemy za oczywiste, że stały partner matki jest także ojcem jej dziecka. Podobnie rzecz ma się na płaszczyźnie formalniej, jednak w prawie wszystko wymaga uregulowania i zdefiniowania.

W związku z tym przyjmuje się, że ojcem dziecka jest mąż matki. Dodatkowo mają zastosowanie szczegółowe zasady dotyczące separacji, ustania i unieważnienia małżeństwa. Domniemanie ojcostwa może być obalone tylko na skutek złożenia pozwu o zaprzeczenia ojcostwa. Jeżeli zatem mąż matki dowiedział się, że dziecko nie pochodzi od niego lub jeżeli matka dziecka dowiedziała się, że dziecko nie pochodzi od jej męża, a także dziecko po osiągnięciu pełnoletności - mogą wnieść powództwo do sądu.

Na czym polega zaprzeczenie ojcostwa?

Powództwo takie wytacza się przeciwko matce i dziecku, a przypadku śmierci matki – tylko przeciwko dziecku. Jeżeli podczas postępowania zostanie wykazane, że faktycznie istnieje brak więzi rodzinnej, sąd w rozstrzygnięciu wskazuje, że powód nie jest ojcem dziecka. Chociaż czasami ze względu na kwestie występujące przy sztucznej prokreacji mąż matki nie jest ojcem dziecka w sensie biologicznym, to nie może on wystąpić o zaprzeczenie ojcostwa, jeżeli wyraził na tę procedurę zgodę. Dodatkowo, powództwo o zaprzeczenie ojcostwa może wytoczyć również matka dziecka, a także dziecko po osiągnięciu 18. roku życia. Matka wytacza powództwo przeciwko dziecku i swojemu mężowi, a dziecko przeciwko matce i mężowi matki.

Kiedy można wytoczyć powództwo o zaprzeczenie ojcostwa?

Aby móc skutecznie wnieść o zaprzeczenie ojcostwa, należy dochować określonych przez kodeks rodzinny i opiekuńczy terminów. W przygotowaniu odpowiedniego pozwu spełniającego wymagania oraz w dochowaniu terminów nieoceniona jest pomoc adwokata. W ciągu roku od dnia, w którym dowiedział się o tym, że nie jest ojcem, powód może złożyć pozew o zaprzeczenie ojcostwa. Nie może jednak złożyć go po osiągnięciu przez dziecko 18. roku życia. Taki sam termin stosuje się do matki dziecka. Jeżeli chodzi zaś o samo dziecko, w jego przypadku także obowiązuje roczny termin od dnia powzięcia świadomości o tym, że nie jest dzieckiem męża swojej matki. Ponieważ jednak zyskuje ono pełną zdolność do czynności prawnych dopiero z momentem ukończenia 18. roku życia, termin ten zaczyna biec właśnie wtedy – oczywiście jeżeli dziecko dowiedziało się o wszystkim przed ukończeniem pełnoletności.

Posted on