Postępowanie egzekucyjne w praktyce

Postępowanie egzekucyjne w praktyce

Postępowanie egzekucyjne to kilkuetapowy proces, którego efektem jest przymusowa spłata długu wobec wierzyciela. Odbywa się za pośrednictwem komornika, który wypełnia swoje obowiązki na podstawie wyroku sądu rejonowego.

Jak rozpoczyna się postępowanie egzekucyjne?

Uczestnikami postępowania są dłużnik oraz wierzyciel, który posiada ważny tytuł egzekucyjny. Zwraca się on do sądu o nadanie mu klauzuli wykonalności, a następnie składa wniosek do sądu lub komornika o wszczęcie egzekucji z majątku dłużnika. Komornik może zająć składniki majątku będące zarówno świadczeniami pieniężnymi, jak i niepieniężnymi, czyli np. wynagrodzenie lub jego część, środki zgromadzone na rachunkach bankowych, różnego rodzaju ruchomości (sprzęty gospodarstwa domowego, samochód). Skierowanie do egzekucji nieruchomości dłużnika jest możliwe tylko na wniosek wierzyciela. Co ważne, dłużnik zwraca wierzycielowi koszty przeprowadzonej egzekucji, ustalone przez komornika. Koszty te dolicza się do spłacanego długu.

Ustalenie majątku dłużnika oraz przebieg egzekucji

Zajęcie przez komornika majątku lub jego składowych musi odbywać się w ramach określonych przez Kodeks postępowania cywilnego. W przypadku wątpliwości dotyczących zasad przeprowadzania egzekucji z majątku uczestnik postępowania egzekucyjnego (zarówno dłużnik, jak i wierzyciel) może zwrócić się do kancelarii adwokackiej z prośbą o reprezentację. Wierzyciel ma prawo do wskazania składowych majątku dłużnika, które zaspokoją jego roszczenia. Jeżeli tego nie zrobi, komornik ustala majątek dłużnika na podstawie informacji, do których ma dostęp oraz wzywa dłużnika do przygotowania wykazu majątku. Złożenie oświadczenia niezgodnego z prawdą podlega odpowiedzialności karnej. Komornik ma obowiązek sporządzenia dokładnego protokołu z każdej przeprowadzonej czynności egzekucyjnej, ale jest również zobowiązany do nagrywania (dźwięku i obrazu) wszystkich czynności związanych z zajęciem nieruchomości. Komornik otwiera i przeszukuje mieszkanie dłużnika jedynie w asyście policji. Wierzyciel oraz dłużnik mogą być obecni przy czynnościach egzekucyjnych, a rodzina dłużnika może zostać uznana za świadków. Należy pamiętać, że komornik ma prawo do przeszukania odzieży dłużnika, którą ten ma na sobie – szczególnie w przypadku podejrzenia, że dłużnik chce się oddalić z przedmiotami wchodzącymi w skład jego majątku. Po ukończeniu egzekucji komornik zaznacza na tytule wykonawczym wynik egzekucji i zatrzymuje go w aktach. Komornik zwraca tytuł wierzycielowi, jeżeli jego roszczenia nie zostały zaspokojone.

Posted on