Rola i zadania adwokata jako obrońcy w sprawach karnych

Rola i zadania adwokata jako obrońcy w sprawach karnych

Określenie sprawa karna odnosi się do postępowania, które toczy się w oparciu o prawne regulacje z zakresu ustaw karnych. Celem postępowania jest ustalenie, czy doszło do czynu zabronionego mającego postać przestępstwa, a następnie osądzenie sprawcy i pociągnięcie go do odpowiedzialności karnej. Sprawy karne bywają skomplikowane, dlatego też pomoc doświadczonego adwokata stanowi duże wsparcie. Jakie usługi prawne świadczy adwokat w przypadku postępowania karnego.

Świadczenie pomocy prawnej

Podstawowym zadaniem adwokata jest świadczenie pomocy prawnej poprzez udzielanie porad, sporządzanie opinii, przygotowywanie aktów prawnych itd. Poprzez fachowe doradztwo klient może uniknąć podjęcia błędnych decyzji, które mogłyby mieć poważne konsekwencje podczas postępowania karnego. Adwokat pomaga właściwie zdefiniować potrzebne w sprawie dowody, prawidłowo zinterpretować materiał dowodowy, przygotować stosowne wnioski, zrealizować podstawowe prawa, np. prawo do obrony i domniemanie niewinności. Pomaga również zminimalizować ewentualną karę poprzez np. wynegocjowanie korzystnych warunków dobrowolnego poddania się karze. Oczywiście szczegółowy zakres zadań adwokata zawsze zależy od charakteru sprawy.

Ze względu na specyfikę spraw karnych, warto skontaktować się z adwokatem niezwłocznie po otrzymaniu wezwania na przesłuchanie w charakterze podejrzanego, a nawet wcześniej — gdy istnieje prawdopodobieństwo wszczęcia postępowania lub gdy doszło do zatrzymania danej osoby. Dzięki temu adwokat od samego początku będzie mógł czuwać nad sprawą, aby nie doszło do rażących błędów wynikających np. z niewiedzy klienta.

Reprezentacja klienta przed sądem

Kolejną istotną funkcją adwokata jest reprezentowanie klienta w sądach. W sprawach karnych adwokat występuje w charakterze obrońcy podejrzanego lub oskarżonego, jak i pełnomocnika świadka, pokrzywdzonego, oskarżyciela posiłkowego i prywatnego. Bierze on czynny udział w sprawie, ma kontakt z właściwymi instytucjami, zapoznaje się z aktami sprawy, dokonuje niezbędnych analiz, uzyskuje stosowne informacje od organów ścigania itd. Może też wziąć udział w czynnościach przesłuchania jako obrońca, dbając o zgodne z procedurą protokołowanie przebiegu czynności procesowych, składając stosowne wnioski itd.

 

 

 

Posted on