Prawo rodzinne

Prawo rodzinne i opiekuńcze stanowi integralną część prawa cywilnego i najogólniej rzecz ujmując, reguluje stosunki między małżonkami, rodzicami i dziećmi.

Kodeks rodzinny i opiekuńczy skupia się na trzech głównych zagadnieniach:

  • małżeństwo – jego zawarcie, separacja oraz rozwód, prawa oraz obowiązki obojga małżonków, sprawy dotyczące podziału majątku,
  • pokrewieństwo – pochodzenie dzieci, stosunki rodzice – dzieci tj. władza rodzicielska, sprawy alimentacyjne, przysposobienie, adopcja,
  • opieka oraz kuratela – opieka nad małoletnimi oraz kuratela nad osobami ubezwłasnowolnionymi.


Kancelaria prawa rodzinnego


Adwokat rodzinny Agata Morawska świadczy kompleksową pomoc prawną w zakresie prawa rodzinnego i opiekuńczego. Najczęściej dotyczy ona reprezentowania stron w sprawach rozwodowych, postępowaniach dotyczących podziału majątku po rozwodzie lub tych związanych z egzekwowaniem alimentów na małoletnie dzieci, ustaleniem kontaktów z potomstwem czy wniosków o pozbawienie władzy rodzicielskiej.


Warto wiedzieć, że powyższy katalog spraw nie wyczerpuje zagadnień prawa rodzinnego, jakimi się zajmujemy. Pomagamy klientom nie tylko w prowadzeniu spraw rozwodowych, ale również w postępowaniach związanych z przysposobieniem dziecka, ustaleniem opieki lub pieczy zastępczej oraz ustaleniem pochodzenia dziecka. Tworzymy także umowy majątkowe małżeńskie szerzej znane jako intercyzy i sporządzamy pisma procesowe.


Do każdej zleconej nam sprawy podchodzimy w sposób indywidualny i jeśli to tylko możliwe dążymy do jej rozstrzygnięcia z wykorzystaniem terapii rodzinnej, mediacji lub poradnictwa psychologicznego. Sprawy rozwodowe czy postępowania o podział majątku to ogromny stres, dlatego w sytuacji konfliktowej zawsze warto poszukać polubownego rozwiązania a dopiero w ostateczności zdecydować się na drogę sądową, która w praktyce stanowi duże obciążenie emocjonalne dla całej rodziny.

-->